નવી આશાઓ નું સિંચન કરતી “વર્ષાઋતુ”

ઋતુઓની રાણી તું વર્ષારાણી,
તારું આગમન થવું ને મનનું મઘ મઘ થવું મને તારી ઝરમરતી ધાર જોઈને થાય છે
એવું તો શું તું લાવે છે
કેમ વરસાદ એટલો વહાલો લાગે
વહાલા સૌની યાદ સતાવે
આશાના જળ બિંદુ પથરાય સર્વે
સૌનું મન હરખાય હળવે હળવે
લીલીછમ બનાવી જતી તું આ ધરતી
ભીની ભીની ભીનાશ મનમાં ઝળહળતી
નવ સર્જન નો મહિમા જ છે નિરાળો
વળી તું તો કુદરત સાથે માનવનો માં મેળો
વાદળ – પાણી – વૃક્ષ બદલાતા રૂપ તારા
ઈશ્વર તારો હેત લાગે મને વરસાદના છાંટા
પૂછે ને કોઈ જ્યારે તારી હયાતી નું સરનામું
આપી દઉં છું હું એને વર્ષા ઋતુ નું નજરાણું.

કવિતા : વર્ષાઋતુ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s